Lejevilkår

LEJEVILKÅR

Lejevilkår

Nedenfor er vores lejevilkår beskrevet for leje af hovedbygningen

Lejebetingelser version 1.3
Nærværende lejebetingelser er gældende for den lejeaftale, der er indgået mellem Lystskoven og lejer. Tillæg til lejeaftalen er kun gyldigt, såfremt de foreligger skriftligt.
1. Lejeperiode
De på lejebeviset anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. Der udleveres ikke nøgler, men koder senest dagen før ankomst.
2. Lystskoven
2.1 Husets og grundens størrelse
Grunden er 7653 m² og er indtegnet på bilag 1. Hovedbygningens angivne m² størrelse er beregnet ud fra soklens udvendige mål og er 698 m2. Det vil fremgå på lejebeviset om 100 kvm barområde i kælderen er indeholdt i lejen.
Ejendommens 25 værelser med eget toilet og bad er fordelt med 4 handicapvenlige værelser på 28,7 m2 og 21 standardværelser på 26,7 m2.
Ejendommens elevator er ikke funktionsdygtig under ophold, idet den kun er beregnet til varetransport.
2.2 Antal deltagere
Lystskoven og den dertil hørende grund må til enhver tid højst bebos af det antal gæster, som opgives af lejer og fremgår af lejebevis. Børn under 4 år medregnes ikke i det samlede antal, idet lejeren selv skal medbringe barneseng/stol og evt. sengetøj. Bebos ejendommen eller grunden af flere personer end maksimalt tilladt på lejebeviset, har Lystskoven ret til uden varsel at bortvise eller opkræve betaling for disse. Dette kan fratrækkes depositum eller fremsendes efterfølgende på faktura. Efterkommer lejer ikke en sådan bortvisning, har Lystskoven ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige gæster uden refusion af leje.
2.3 Andre lejere i ejendommen
Lystskoven kan lejes helt eller delvist. Det vil fremgå af lejebeviset, om der er eksklusiv-ret over Lystskoven i lejeperioden. Lystskoven udlejes ikke til ungdomsgrupper eller på Nytårsaften.
2.4 Telte og campingvogne
Det er forbudt at opstille telte, campingvogne, salgsboder, udstilling og lignende på eller ved grunden. Lystskoven har ret til omgående at kræve disse fjernet. Efterkommer lejer ikke en sådan anvisning straks, har Lystskoven ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige beboere uden refusion af leje. Det er forbudt at køre bil på græsplænen.
2.5 Husdyr og allergi
Husdyr er ikke tilladt i hovedbygningen, men kan tillades på udvalgte værelser. Lystskoven kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i huset. Lystskoven påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner.
2.6 Støj, trafik og færdsel
Lejer kan uventet blive udsat for støj fra naboer, festivaler, arrangementer, trafik eller lignende. Lystskoven kan ikke gøres ansvarlig for gener fra græsplænen syd for Lystskoven, som er et offentligt areal, dette kan lejes på dagsbasis af Slagelse kommune.
Bilag 1 viser, hvilket areal der tilhører henholdsvis Lystskoven og Slagelse kommune. Parkeringspladsen mod vest og de 2 skovtoiletter er offentligt tilgængeligt.
Musik må i Lystskoven kun spilles indendørs og efter kl. 23.00 skal døre og vinduer lukkes.
Eventuel saltning og snerydning foretages af lejer.
2.7 Fyrværkeri, bål/grill og rygning
Alle former for fyrværkeri er strengt forbudt på grunden.
Rygning er forbudt indendørs og lejer kan opkræves for ekstra rengøring ved rygning indendørs samt betaling på 6.700 kr. for udkald fra Brandvæsen.
Alle opholdsrum er tilsluttet automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). Det er ikke tilladt at benytte røgmaskine samt stjernekastere i Lystskovens lokaler, da disse aktiverer brandalarm/ ABA-anlæg.
Bål er kun tilladt på bålpladsen mod syd. Ved opsætning af grill skal der holdes en respekt-afstand på 10 meter til alle bygninger.
2.8 Energi og forbrug
Lystskoven vil være opvarmet til ca. 10 grader i perioden d. 1. november til 31. marts. Efter nærmere aftale kan dette ændres for lejers regning. Der er fiber-Internet 100/100 mbit, kode oplyses i lejebeviset. Lejer og lejers gæster har mulighed for at oplade elbil ved Lystskovens ladestander – ladestanderens elforbrug indgår i det samlede forbrugsregnskab. Hvis intet andet er angivet, er lejebeløbet ekskl. forbrug af el, gas og vand. Ved lejemålets begyndelse og afslutning aflæser udlejer målerstanden for gas og vand. og denne aflæsning danner grundlag for opgørelse af forbruget. Aflæsning af el foretages af udlejer online via eloverblik.dk da der er solcelleproduktion på ejendommen. El afregnes pr. kalenderdag. Lejer betaler for forbrug i hele lejeperioden.
2.9 Alarm og video
Udvendige områder og indvendige fællesarealer videoovervåges med henblik på at forebygge kriminalitet. Videregivelse vil kun ske til politiet og i forbindelse med henblik på anmeldelse og opklaring af kriminalitet.
3. Priser, betalinger, depositum
Alle priser er oplyst momsfrit og er angivet i DKK (danske kroner) medmindre andet er anført.
Bestillingen er bindende straks, uanset hvorledes bestillingen foretages.
Når lejers bestilling er registreret, fremsender Lystskoven en bekræftelse på lejeaftalen, og lejebeløbet opkræves i en eller to rater jf. nedenfor. Lejebevis fremsendes, når hele lejebeløbet er betalt.
3.1 Betaling
1. rate på 25% af lejen forfalder til betaling straks og skal være Lystskoven i hænde senest 8 dage efter, at bestilling er afgivet.
2. rate, som udgør restbetalingen på 75% af lejen, depositum dækkende forbrug og evt. skader og rengøring, forfalder senest 30 dage før lejemålets påbegyndelse og skal være Lystskoven i hænde senest på dette tidspunkt.
Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, betragtes dette som en misligholdelse og Lystskoven er således berettiget til uden varsel at ophæve den indgåede lejeaftale, men vil om muligt varsle dette overfor lejer inden ophævelse. En ophævelse/annullering af lejeaftalen fritager ikke lejer fra forpligtelsen til at betale leje, og forholdet reguleres i overensstemmelse med reglerne om annullering i pkt. 4.1
3.2 Depositum
Lystskoven er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate af betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter lejemålets afslutning, når tilfredsstillende kontrol af Lystskoven er udført. Depositum tjener til sikring af energiforbrug samt ved eventuelle skader på hus og inventar. Størrelsen på depositum fremgår af fremsendte tilbud og faktura. Eventuelle skader bliver fratrukket inden tilbagebetaling. Skulle værdien af ovenstående modregning overstige depositumbeløbet, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning.
4. Afbestilling
4.1 Afbestilling
Afbestilling kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dato, den er Lystskoven i hænde.
Indtil 9 måneder før lejemålets begyndelse: Betaling ved booking på 25% af lejen tilbageholdes.
Ved 6 – 9 måneder før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af huslejen.
Senere end 6 måneder før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 100% af huslejen.
5. Inventar, slutrengøring og affald
5.1 Inventar
I Lystskoven findes en komplet inventarliste, som omfatter alt løst inventar på ejendommen. Lejer bedes ved sin ankomst sikre, at alt inventar på listen faktisk er til stede. Hvis der mangler inventar, skal udlejer kontaktes straks.
Lejer er erstatningsansvarlig for alt på inventarlisten.
Ved lejemålets start, bør lejer undersøge, at al bygningskonstruktion, fast og løst inventar og hvidevarer og service er intakt og er optalt ud fra inventarlisten.
Kun havemøbler er tilladt til udvendig brug – øvrige møbler/inventar skal forblive indendørs. Dette gør sig også gældende ved leje af Lystskovens højtalere og interaktiv storskærm.
Hvis der er uoverensstemmelser i forhold til inventarlisten, mangler der noget, er der skader, eller er lokalet ikke rengjort tilfredsstillende, skal dette påtales overfor Lystskoven straks og senest en time efter ankomsttidspunktet. Efter denne time anses Lystskoven overtaget fra lejers side uden bemærkninger.
5.2 Slutrengøring
Lejer er forpligtet til at efterlade Lystskoven i opryddet stand ude og inde. Slutrengøring er obligatorisk og det er ikke tilladt lejer at lade tredjemand udføre rengøringen.
Herunder skal lejer være specielt opmærksom på, at opvask af vinglas, bestik og tallerkner IKKE er indeholdt i slutrengøringen.
Omkostninger ved manglende eller mangelfuld oprydning og/eller slutrengøring stilles lejer i regning.
Bestilt og betalt rengøring fritager ikke lejer for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab og ovn samt foretage oprydning i og omkring Lystskoven før afrejsen. Anvendelse af søm, skruer, tegnestifter, tape og lignende på inventar og bygningsdele er IKKE tilladt. Skader efter disse fratrækkes i depositum. Det er tilladt at kaste ris på Lystskovens plæner, men ikke på andre underlag. Ved udendørs brug af konfetti påregnes et oprydningsgebyr pr. påbegyndt time.
Lejer skal efterlade borde, stole og andet inventar i samme opstilling som ved overtagelse af lokalet. Skal borde, stole m.m. omrokeres, LØFTES disse, og trækkes ikke hen over gulvet, da det giver mærker, som ikke kan fjernes. Hvis gulvet får påført skade, vil udgiften for denne behandling blive fratrukket lejers depositum.
5.3 Affald
Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil fratrækkes i depositum.
6. Skader og glemte sager
Lejer skal behandle det lejede forsvarligt og aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejer er overfor Lystskoven ansvarlig for de skader på Lystskoven og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer er givet adgang til det lejede. Skader på Lystskoven og dets inventar, som opstår i lejeperioden, skal inden afrejse mailes til info@lystskoven.dk. Hul i klæde på poolbord i kælderbaren faktureres med 4.500 kr. inkl. moms. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke-økonomisk art (ideel skade) kan Lystskoven ikke drages til ansvar.
6.1 Glemte sager
Det påhviler lejer at sikre, at alle medbragte ejendele medtages ved opholdets afslutning. Lystskoven tager ikke ansvar for glemte sager.
7. Tingsted
Tingsted er den retskreds, hvori Lystskoven og pågældende lands lovgivning er gældende.
8. Usædvanlige begivenheder
8.1 Force Majeure
Såfremt lejemålets gennemførelse, som følge af omstændigheder/force majeure f.eks. krig, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende force majeure, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, ikke er mulig eller i væsentlig grad vanskeliggøres er Lystskoven berettiget til at annullere lejeaftalen, idet Lystskoven ikke kan gøres
ansvarlig i nævnte tilfælde. Lystskoven er ved force majeure berettiget til at få dækket samtlige afholdte omkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.
8.2 Ansvar
Lystskoven kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af skadedyr, insektangreb på huset eller grunden, samt i tilfælde af tyveri, beskadigelse, brand, lækage af rør, strømnedbrud eller lignende, der vedrører ejendommen og evt. forhindrer lejers arrangement.
9. Øvrige oplysninger
9.1 Ændringer i betingelser
Hvis lejer indgår en særlig skriftlig aftale med Lystskoven, som på ét eller flere områder fraviger de normale lejebetingelser, sættes Lystskovens øvrige lejebetingelser ikke hermed ud af kraft.
9.2
Lystskoven udlejes i den rækkefølge, den reserveres og betales.
9.3
Lystskoven tager forbehold for billed- og trykfejl.
9.4
Den lejeaftale, du indgår, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.
9.5
Læs vores privatlivspolitik på vores hjemmeside – https://lystskoven.dk/privatlivspolitik/
Bilag 1.