Lejevilkår

LEJEVILKÅR

Lejevilkår

Nedenfor er vores lejevilkår beskrevet for leje af hovedbygningen

Lejebetingelser version 1.0

 

Nærværende lejebetingelser er gældende for den lejeaftale, der er indgået mellem Lystskoven og lejer. Tillæg til lejeaftalen er kun gyldigt, såfremt de foreligger skriftligt.

 

 1. Lejeperiode

De på lejebeviset anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende.

 1. Lystskoven

2.1 Husets størrelse

Hovedbygningens angivne m²-størrelse er beregnet ud fra soklens udvendige mål og er 698 kvm. Der er ikke råderet over kælderetagen.

2.2 Antal deltagere

Lystskoven og den dertil hørende grund må til enhver tid højst bebos af det antal voksne, unge og børn i alderen 3-11 år, huset er stillet til rådighed og betalt for (se antal i lejebeviset). Børn under 3 år medregnes ikke i det samlede antal, idet lejeren selv skal medbringe barneseng/stol og evt. sengetøj. Bebos huset eller grunden af flere personer end maksimalt tilladt på lejebeviset, har Lystskoven ret til uden varsel at bortvise eller opkræve betaling for disse. Dette kan fratrækkes depositum eller fremsendes efterfølgende på faktura. Efterkommer lejer ikke en sådan bortvisning, har Lystskoven ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige gæster uden refusion af leje.

2.3 Andre lejere i ejendommen

Lystskoven kan lejes helt eller delvist. Det vil fremgå i lejebeviset, om der er eksklusiv-ret over Lystskoven i lejeperioden. Lystskoven udlejes ikke til ungdomsgrupper eller på Nytårsaften.

2.4 Telte og campingvogne

Det er forbudt at opstille telte, campingvogne, salgsboder, udstilling og lignende på eller ved grunden. Lystskoven har ret til omgående at kræve disse fjernet. Efterkommer lejer ikke en sådan anvisning straks, har Lystskoven ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige beboere uden refusion af leje. Det er forbudt at køre bil på græsplænen.

2.5 Husdyr og allergi

Husdyr er ikke tilladt i hovedbygningen, men kan tillades på udvalgte værelser. Lystskoven kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i huset. Lystskoven påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner.

2.6 Støj

Lejere kan uventet blive udsat for støj fra naboer, festivaler, trafik eller lignende. Lystskoven kan ikke gøres ansvarlig for støjgener.

Musik må kun spilles indendørs. Efter kl. 23.00 skal døre og vinduer lukkes.

2.7 Fyrværkeri, bål/grill og rygning

Alle former for fyrværkeri er strengt forbudt på grunden. Rygning er forbudt indendørs og lejer kan opkræves for ekstra rengøring ved rygning indendørs samt betaling på 6.700 kr. for udkald fra Brandvæsen. Alle opholdsrum er tilsluttet automatisk brandalarm anlæg (ABA). Bål er kun tilladt på bålpladsen mod syd. Ved opsætning af grill skal der holdes en respekt-afsted på 10 meter til alle bygninger.

2.8 Energi

Lystskoven vil være for-opvarmet til ca. 15 grader i perioden d. 1. november til 31. marts.

2.9 Alarm og video

Vi videoovervåger vores udvendige områder og indvendige fællesarealer med henblik på at forebygge kriminalitet. Videregivelse vil kun ske til politiet og i forbindelse med henblik på anmeldelse og opklaring af kriminalitet.

 1. Priser, betalinger, depositum

Alle priser er angivet i DKK (danske kroner) medmindre andet er anført. Pris for leje af hovedbygningen eller hovedbygningen og værelser er oplyst momsfrit.

Bestillingen er bindende straks, uanset hvorledes bestillingen foretages.

Når lejers bestilling er registreret, fremsender Lystskoven en bekræftelse på lejeaftalen, og lejebeløbet opkræves i en eller to rater jf. nedenfor. Lejebevis fremsendes, når hele lejebeløbet er betalt.

3.1 Betaling

Ved bestilling 45 dage før lejemålets begyndelse eller tidligere gælder følgende:

 1. rate på 25 % af den samlede lejepris forfalder til betaling straks og skal være Lystskoven i hænde senest 8 dage efter, at bestilling er afgivet.
 2. rate, som udgør restbetalingen på 75 %, forfalder senest 45 dage før lejemålets påbegyndelse og skal være Lystskoven i hænde senest på dette tidspunkt.

Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, betragtes dette som en misligholdelse og Lystskoven er således berettiget til uden varsel at ophæve den indgåede lejeaftale, men vil om muligt varsle dette overfor lejer inden ophævelse. En ophævelse/annullering af lejeaftalen fritager ikke lejer fra forpligtelsen til at betale leje, og forholdet reguleres i overensstemmelse med reglerne om annullering i pkt. 4.1

Såfremt intet andet er angivet, er lejebeløbet ekskl. forbrug af el, gas og vand.

3.2 Depositum

Lystskoven er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate af betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter lejemålets afslutning, når tilfredsstillende kontrol af Lystskoven er udført. Depositum tjener til sikring af energiforbrug samt ved eventuelle skader på huset. Størrelsen på depositum fremgår af lejebeviset. Evt. skader bliver fratrukket inden tilbagebetaling. Skulle værdien af ovenstående modregning overstige depositumbeløbet, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning.

 1. Annullering, ændringer, afbestilling

4.1 Annullering

En annullering kan kun ske skriftligt, og er først gældende fra den dag, den er Lystskoven i hænde.

4.2 Ændringer

Lystskoven accepterer, så vidt det er muligt, en (1) ombooking af den oprindelige lejeaftale frem til den 45. dag før oprindelig lejeaftale. Enhver ombooking af den oprindelige lejeaftale fra og med den 45. dag før indflytning og fremefter vil blive betragtet som en annullering.

Lejen for hovedbygningen opgøres efter antal personer, der er anført på lejebeviset. Det er ikke muligt at ændre i antallet af gæster og værelser fra og med den 45. dag før indflytning.

Specifikt i relation til Corona: Såfremt annullering sker på baggrund af et påbud fra myndighederne, der direkte forbyder forsamlinger over et givet antal, og arrangementet således bliver ramt af dette, kan arrangementet uden omkostninger for lejer annulleres. 

4.3 Afbestilling

Indtil 90 dage før lejemålet begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25% af huslejen

89 – 45 dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af huslejen

Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse: Huslejen tilbageholdes 100%.

 1. Inventar, slutrengøring og affald

I Lystskoven findes en komplet inventarliste, som omfatter alt løst inventar på ejendommen. Lejer bedes ved sin ankomst sikre, at alt inventar på listen faktisk er til stede. Hvis der mangler inventar, skal udlejer kontaktes straks.

Lejer er erstatningsansvarlig for alt på inventarlisten.

Ved lejemålets start, bør du undersøge, at al bygningskonstruktion, fast og løst inventar og hvidevarer og service er intakt og er optalt ud fra inventarlisten.

Hvis der er uoverensstemmelser i forhold til inventarlisten, mangler der noget, er der skader, eller er lokalet ikke rengjort tilfredsstillende, skal dette påtales overfor Lystskoven straks og senest en time efter ankomsttidspunktet. Efter denne time anses Lystskoven overtaget fra din side uden bemærkninger.

Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet stand. En bestilt rengøring fritager ikke lejer for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab, samt foretage oprydning i og omkring Lystskoven før lejeophør.

Anvendelse af søm, skruer, tegnestifter, tape og lignende på inventar og bygningsdele er IKKE tilladt. Skader efter disse fratrækkes i depositum.

Lejer skal efterlade borde, stole og andet inventar i samme opstilling, som ved overtagelse af lokalet. Skal borde, stole m.m. omrokeres, LØFTES disse, og trækkes ikke hen over gulvet, da det giver mærker, som ikke kan fjernes. Hvis gulvet får påført skade, vil udgiften for denne behandling blive fratrukket dit depositum.

5.1 Affald

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil fratrækkes i depositum.

 1. Skader

Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejer er overfor Lystskoven ansvarlig for de skader på Lystskoven og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer er givet adgang til det lejede. Skader på Lystskoven og dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til Lystskoven. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke-økonomisk art (ideel skade) kan Lystskoven ikke drages til ansvar.

 1. Tingsted

Tingsted er den retskreds, hvori Lystskoven og pågældende lands lovgivning er gældende.

 1. Usædvanlige begivenheder

8.1 Force Majeure

Såfremt lejemålets gennemførelse, som følge af omstændigheder/force majeure f.eks. krig, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende force majeure, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, ikke er mulig eller i væsentlig grad vanskeliggøres er Lystskoven berettiget til at annullere lejeaftalen, idet Lystskoven ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde. Lystskoven er ved force majeure berettiget til at få dækket samtlige afholdte omkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.

8.2 Ansvar

Lystskoven kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af skadedyr, insektangreb på huset eller grunden, samt i tilfælde af tyveri, beskadigelse eller lignende, der vedrører ejendommen og evt. forhindrer lejers arrangement.

 1. Øvrige oplysninger

9.1 Ændringer i betingelser

Hvis lejer indgår en særlig skriftlig aftale med Lystskoven, som på ét eller flere områder fraviger de normale lejebetingelser, sættes Lystskovens øvrige lejebetingelser ikke hermed ud af kraft.

9.2

Lystskoven udlejes i den rækkefølge, den reserveres og betales.

9.3

Lystskoven tager forbehold for billed- og trykfejl.

9.4

Det anbefales i øvrigt at gennemlæse afsnittene ”Spørgsmål og svar” på vores hjemmeside www.lystskoven.dk, som er en del af aftalegrundlaget.

9.5

Læs vores privatlivspolitik på vores hjemmeside – https://lystskoven.dk/privatlivspolitik/